Etik Kurul

Kurul Üyeleri
 • Prof.Dr. Atilla Parmaksızoğlu : Başkan
 • Prof.Dr. İrfan Devranoğlu : Başkan Yrd. 
 • Uzm. Dr. Yasin Keskin: Sekreter
 • Dr. Salih Mercan
 • Prof.Dr. Hanefi Çakır
 • Op.Dr. Cavit Hamzaoğlu
 • Op.Dr. Tülay Koldaş
 • Prof. Dr. Mesut Başak
 • Prof. Dr. Mehmet Bayram
 • Uzm. Dr. Salim Erdoğan
 • Doç.Dr. Adile Özkan
Etik ve Ahlak
 • Etik; Ahlak felsefesinin kavramsal boyutunu ve ahlakın teorik kısmını oluşturmakta ve ahlak üzerinde felsefi çerçevede düşünmek anlamında kullanılmaktadır. Böylece neyin iyi neyin kötü, doğru ve yanlışın ne olduğu, insan yaşamının amacının ne olması gerektiği, ahlaklı ve erdemli bir yaşamın içeriğinin nelerden oluştuğunu araştıran felsefenin bir dalı olarak etik, ahlaki kavramları analiz ederek, iyinin ve doğrunun ne anlama geldiği, bir eylemi iyi ya da yanlış yapan unsurların ne olduğu gibi konular üzerinde durmaktadır.


  Yere ve zamana göre değişse de ahlak ve dolayısıyla onun teorik boyutu olan etik, bütün toplumların sahip olduğu bir değerdir.


  Bireylerin eylemlerini iyi ya da kötü olarak değerlendirmek iyilik, doğruluk, sevgi gibi ahlaki kavramlarla mümkün olabilmektedir. Ahlaki olarak uygun görülen eylemler iyi, uygun görülmeyenler ise kötü olarak değerlendirilmektedir Eylemin iyi ya da iyiliğe yönelmesi ile birlikte doğru olması kritik bir şarttır.


  Etik ve Ahlâk kavramlarına en yakın duran kavramların başında adalet gelmektedir. Adalet olmaksızın etik ilkeleri ve ahlakiliği sağlayan özgürlük, eşitlik, mutluluk, huzur vb kavramlardan söz etmek çok anlamlı olmayacaktır.


  Etik felsefik boyutu yani kuramı, Ahlak pratiği, Etik Evrenseli, Ahlak toplumsalı, Etik soyutu, Ahlak somutu  sonuç olarak Etik bizlere İlkeleri, Ahlak ise Düzeni bildirir.


  Etik Değerler:

  • Dürüst olmak ve doğrudan ayrılmamak
  • Güvenilir olmak
  • Adil olmak
  • Sadakate önem vermek
  • Vatandaşlık bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak
  • Yalan söylememek
  • Başkasının hakkına göz dikmemek
  • Etraftaki kişiler yardım etmek
  • Saygılı olmak ve kişisel sınırları bilmek
  • Acıyı ve zor durumları paylaşmak, anlayışlı olmak
  • Karşıdaki kişinin mağduriyetinden faydalanmamak
Amaç ve Misyon
 • Hastanemizde etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek çalışanların görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren durumları ortadan kaldırmak, çalışanların Türkiye Hastanesi kuruluş misyonuna uygun davranmak.

  Misyonumuz çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimsemiş, güncel bilgilerle donatılmış uzman ve nitelikli kadrolarımızla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere bağlı kalarak toplumun tüm kesimlerine kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon
 • İnsana ve topluma karşı sorumluluğumuzu, kaliteli hizmet anlayışımız ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlıkta güven ve huzurun ilk adresi olmak.
Kurallar
 • TÜRKİYE HASTANESİ ETİK KURALLARI

   

  BÖLÜM-I

  Amaç ve Misyon, Vizyon, Kapsam, Kurulun oluşumu ( Kurul Üyeliği, Kurul başkanı, Kurul sekretaryası) , Kurulun Çalışma Şekli, Kurulun Görevleri

   

  1) Amaç ve Misyon

   

  Hastanemizde etik kültürünü yerleştirmek, geliştirmek çalışanların görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren durumları ortadan kaldırmak, çalışanların Türkiye Hastanesi kuruluş misyonuna uygun davranmak.

  Misyonumuz çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimsemiş, güncel bilgilerle donatılmış uzman ve nitelikli kadrolarımızla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere bağlı kalarak toplumun tüm kesimlerine kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmaktır

   

  2) Vizyon
  İnsana ve topluma karşı sorumluluğumuzu, kaliteli hizmet anlayışımız ve teknolojik yeniliklerle birleştirerek, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sağlıkta güven ve huzurun ilk adresi olmak.

   

  3) Kapsam

  Bu esaslar Türkiye Hastanesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarını, idari birim çalışanlarını ve üretilen hizmete katkıda bulunan ve bundan faydalanan tüm kişileri kapsar.

   

  4) Kurulun Oluşumu

   

  Türkiye Hastanesi Etik Kurulu, yönetimin belirlediği 10(on) üye hekim ve 1 (bir) üye yönetim kadrosundan olmak üzere 11 (on bir) üyeden oluşur.

   

  5) Kurul Üyeliği

   

  Kurul üyeleri, etik davranışlara aykırılıklar nedeniyle adli ve/veya idari bir ceza almamış etik kurulun oy çokluğu ile belirleyip teklif edeceği ve yönetimin onayladığı uzman hekimlerden 5 (beş) yıllık süre için seçilir. Görev süresi biten kurul üyesi yeniden seçilebilir. Ölüm, istifa, emeklilik veya kurul üyeliğini sona erdirici bir nedenle üyeliğin sona ermesi durumunda, kurul ilk toplantısında yeni bir üye seçer ve yönetim onayına sunar. Yeni seçilen üye, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

   

  6) Kurul Başkanı ve Seçimi

   

  Etik kurulu ilk toplantısını en kıdemli üye başkanlığında yapar ve kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Başkan, başkan yardımcısı ve sekreter seçimi 2(iki) yılda bir mayıs ayı son haftasında kurul üyeleri tarafından yapılır. Başkanın görev süresi sona erdiğinde yeniden seçilebilir. Başkanın görev süresi yeni başkanın seçilip göreve başlamasına kadar devam eder. Başkanın herhangi bir nedenle görevinin başında bulunmadığı oturumlarda, Kurula Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

   

  7) Kurul Sekretaryası
   

  Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, araç ve gereç Hastane idaresi tarafından sağlanır.

   

  8) Kurulun Çalışma Şekli
   

  Kurul, her ayın son haftası perşembe günü başkanın çağrısı üzerine gündemli ve olağan olarak salt çoğunlukla toplanır. Gerektiği durumlarda başkanın çağrısı üzerine gündemsiz olarak da toplanabilir. Kurul toplantıları gizlidir. Kurul üyeleri, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü altındadır. Kurul, kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar verilir. Kurulun görüşmeye aldığı konu Etik Kurul üyeleri hakkında ise ilgili kurul üyesi kurul toplantılarının bu kısmına iştirak edemez. Kurul gerek görürse uzman ve bilirkişilerin görüşüne başvurabilir. Konuyla ilgili kişi ya da kişileri toplantıya çağırarak bilgi alabilir. İlgili birimler, Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Etik ihlali konusundaki şikâyetlerde, kurul tarafından etik ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişiler de dinlenir. Kurulun dinleme davetine özürsüz olarak icabet etmeyen kişiler, dinlenilme hakkından feragat etmiş sayılırlar.

   

  9) Kurulun Görevleri
   

  Etik Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir ve bu amaçla iş bu yönergede verilen yetkileri kullanır:
  a) Etik ilke ve standartları belirleyerek yönetimin onayına sunmak,

  b) Etik davranış ilkelerinin personele tanıtılması ve benimsetilmesine yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme ve değerlendirme toplantılarını yapmak,

  c) Hizmet içi eğitim programlarına etik mevzuatının eklenmesi ve uygulamanın gözetlemek,

  d) Verilen hizmet ve faaliyetlerde etik açıdan sorunlu alanların tespit edilmesi ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

  e) Etik ilke ve standartlara aykırılık iddiasıyla yapılan başvuruları değerlendirerek yönetimin onayına sunmak,

  f) Kurulun resen ya da ihbar, duyum ve benzeri yollarla edindiği etik ilke ve standartlara aykırı bilgi ve belgeleri incelemek ve değerlendirmek,

  g) Hastane birim ve görevlilerinin etik ilke ve standartlara aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde, gerekçesini belirterek etik dışı tutum ve davranışın durdurulması için yönetim Makamını bilgilendirmek,

  h) Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında yol göstermek,

  ı) Etik dışı davranışta bulunduğu kurul kararıyla tespit edilenlerin hastane idaresine bildirmek.

  i) Etik çalışmalar hakkında üst yöneticiye raporlar sunulması yönünde faaliyetlerde bulunmak,

  j) Yapılan toplanı sonuçlarını rapor halinde üst yönetime sunmak.
  Yıllık raporların hazırlayarak yönetime sunmak ve web sitesinden yayımını sağlamak,

  k) Bilimsel çalışmaların özendirilmesi ve desteklenmesi.

   

  BÖLÜM-II

   

  Etik Davranış İlkeleri

   

  1) Görevin Yerine Getirilmesinde Hizmet Bilinci

   

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, hastane hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.

  2) Hastalara Karşı Hizmet Bilinci

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, hastane hizmetlerinin yerine getirilmesinde; hastaların ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, hastaların memnuniyetini artırmayı hedeflerler.

  3) Hizmet Standartlarına Uyma

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, hastane hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

  4) Amaç ve Misyona Bağlılık

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, çalıştıkları kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.

  5) Dürüstlük ve Tarafsızlık

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar. Hastanede çalışan tüm görevliler takdir yetkilerini, hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar. Hastane çalışan tüm görevliler, kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar.

  6) Saygınlık ve Güven

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler,  görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan görevliler, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez.

  7) Nezaket ve Saygı

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

  8) Yetkili Makamlara Zamanında ve Eksiksiz Bildirimde Bulunmak

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler. Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

   

  9) Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

  Çıkar çatışması, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder. Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

  10) Görev Ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar. Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.

  11) Savurganlıktan Kaçınmak

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, hastane kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kurum mallarını, kaynaklarını, iş gücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

  12) Bağlayıcı Açıklamalar İle Gerçek Dışı Beyanlardan Kaçınmak

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.

  13) Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık İlkelerine Uygun Davranmak

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, hastaların bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Hastaların talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.

  14) Yöneticilerin ve Çalışanların Görev ve Sorumluluklarına Uygun Davranması

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm yöneticiler ve çalışanlar, hastane hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülüklerini konusunda gerektirdiği şekilde davranırlar ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar.

   

  BÖLÜM-III

  Etik ilkelere uymak, personeli bilgilendirmek, Etik Kültürün Yerleştirilmesi ve eğitimi, inceleme ve araştırma yetkisi, görüş bildirme 

   

  1) Etik İlkelere Uymak

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, görevlerini yürütürken belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. 

   

  2) Personeli bilgilendirme

  Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevliler, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.

   

  3) Etik Kültürün Yerleştirilmesi ve Eğitimi

  Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, Türkiye Hastanesinde çalışan tüm görevlileri çin eğitim programları hazırlar. 

   

  4) İnceleme ve Araştırma Yetkisi

  Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında, resen veya yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir. Kurul, etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir. Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul yapacağı inceleme ve araştırmayı, en geç üç ay içinde sonuçlandırır.

   

  5) Görüş Bildirme

  Kurul, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirmeye yetkilidir.

Etkinlikler
 • Etkinlik planlandığı takdirde burada paylaşım yapılacaktır.
Duyurular
 • Duyuru olduğu takdirde burada paylaşım yapılacaktır.
Başvuru
 • Şikayet veya görüşülmesi gereken konularla ilgili başvurular, sadece Türkiye Hastanesi çalışanları tarafından Etik Kurul sekreteryasına dilekçe ile yapılabilir. Hastane çalışanları dışında yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
EN AR RU FR